Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Χαρτογραφική απεικόνιση

Συναγερμοί και ενέργειες για συμβάντα

Εντολές προς οχήματα

Δρομολόγηση

Αναπαραγωγή και ανάλυση ιστορικών δεδομένων

Πρόσβαση

Διαχείριση

Δημοσίοποίηση