Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι 3-tier. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται μέσω Cruiser clients που έχουν πρόσβαση μέσω internet/intranet ή ασύρματου δικτύου GPRS στον κεντρικό εξυπηρετητή ο οποίος φιλοξενεί τον Cruiser server και την Κεντρική Βάση Δεδομένων του συστήματος. Οι Cruiser clients διαθέτουν ένα σύνολο εργαλείων που καθιστούν εύκολη και φιλική προς τον τελικό χρήστη τη διαχείριση του συστήματος.